Лични данни

Поверителност на личните данни
 
Личните данни, получени от Търговеца при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, осигуряване на набор от услуги във връзка с предлаганите продукти и изпращане на брошури, известия и съобщения.
Търговецът може без съгласието на Потребителите да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпен уеб сайтът, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществена връзката с уеб сайта.
Тези данни могат да бъдат използвани от Търговеца за подобряване на услугите, предоставяни на Потребителите или със статистически цели. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, които не са обвързани с постигането на гореописаните цели, или използвани за цели, различни от гореописаните.
Търговецът си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.
Регистрацията може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.
Потребителят има право по всяко време и при спазване разпоредбата на следващото изречение да се противопостави на събирането на лични данни и да изиска тяхното изтриване, като по този начин Потребителят оттегля съгласието си по отношение на настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Потребителят не може да оттегли съгласието си, докато е налице висящо договорно правоотношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към Търговеца.

Лична информация за физическо лице:
 • Име и фамилия
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Имейл за контакт
 Информация за юридическо лице:
 • Наименование
 • Идентификационен номер и седалище
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Имейл за контакт
 • Търговецът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и приложимото законодателство. Търговецът защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят е предоставил неверни данни.
При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани в електронния магазин.
 • Въпроси, заявления и жалби:

При наличие на въпроси относно обработването на лични данни на Потребителите от „ЕМИРО" ООД или предложения по отношение на нашите мерки и правила за защита на личните данни, моля да бъде изпратено съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни": shop@emiro-bg.com.
Ако по преценка на Потребител, че обработката на данните на Потребителите нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако се сметне, че правата на Потребителите според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, всеки Потребител може да се обърне към компетентния държавен административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.
Потребителите имат право да обжалват действия и актове на „ЕМИРО" ООД, като администратор на лични данни, и по съдебен ред, ако преценят, че са нарушени правата по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по Закона за защита на личните данни.
За ефективно онлайн решаване на потребителски спорове Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз разработват и на 21.05.2013г. влиза в сила Регламент (ЕС) № 524/2013.
Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ е влязла в сила на 12.05.2017г.